1. Ved at underskrive denne erklæring bekræfter jeg at være fyldt 14 år og at deltagelse i ChiliJuice aktiviteter sker fuldt og helt på eget ansvar. Deltagere under 18 år skal medbringe forældre eller værge, til underskrift af dette dokument.

2. Jeg erklærer at jeg ikke er påvirket af alkohol og euforiserende stoffer (vil medføre bortvisning). Vi fraråder på det kraftigste at deltage, hvis du har hjerteproblemer, rygproblemer, forhøjet blodtryk, er gravid eller indtager medicin, som påvirker din reaktionsevne.

3. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg skal følge alle anvisninger, som instruktørerne eller repræsentanter for ChiliJuice giver mig under mit ophold. Al uhensigtsmæssig opførsel og færden vil medføre bortvisning.

Særligt for Bridge Jump:

  • Våddragt og fodtøj er påkrævet.
  • Jeg kan svømme 200 meter

4. Jeg er desuden indforstået med at aktiviteten kan være forbundet med farer og kan medføre uheld med legemsbeskadigelse, invalidering eller døden til følge.

5. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg selv hæfter for evt. skader på materialet og udstyret, såfremt jeg handler uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter de anvisninger som instruktørerne eller repræsentanterne for ChiliJuice giver mig.

6. Jeg er indforstået med og accepterer, at ChiliJuice IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mine ejendele eller for eventuelle personskader, som jeg måtte forvolde på mig selv eller på tredjemand. Ligeledes er ChiliJuice ikke erstatningsansvarlig for mistede ejendele, herunder især tøj og værdigenstande i omklædningsområdet eller mistet i/ved området.

7. Jeg er ligeledes indforstået med at aktiviteten/aktiviteterne foregår på eget ansvar, og ingen krav kan gøres gældende mod instruktører, ansatte, ChiliJucie.

8. Jeg er indforstået med og accepterer, at ovenstående ansvarsfraskrivelser også gælder eventuelle mindreårige eller andre medbragte tilskuere, som ikke deltager i aktiviteterne.

Der gøres desuden opmærksom på at skader ikke nødvendigvis er dækket af din almindelige ulykkesforsikring.